ประมูลขายเศษวัสดุเหลือใช้และบริการกำจัดขยะ ประจำปี 2562 บ.โซนี่ฯ ชลบุรี

โดย: ภคพงศ์ พลมุข (038-214-900-17 ต่อ 2904, 2902) [IP: 121.100.39.xxx]
เมื่อ: 2019-09-25 11:31:02
****ประกาศประมูลขายเศษวัสดุเหลือใช้และบริการกำจัดขยะ ประจำปี 2562****ด้วยบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 700/402 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ประมูลขายเศษวัสดุเหลือใช้และบริการกำจัดขยะ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ประเภทเศษวัสดุเหลือใช้ที่จะประมูลขาย คือ

1.1 เศษวัสดุทั่วไป (General Waste) ได้แก่ กล่องกระดาษ, พลาสติกทั่วไปไม่ปนเปื้อน, เศษเหล็ก, เศษขาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เศษขาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ติดกระดาษ, สายไฟทองแดง, เปลือกสายไฟจากการปอก, เศษทองเหลือง, เศษสแตนเลส, เศษอลูมิเนียม, โฟม, พาเลทไม้, พาเลทพลาสติก, ขวดพลาสติกใส, ขวดพลาสติกขุ่น, แก้วพลาสติก, ขวดแก้ว, กระป๋องอลูมิเนียม, กระป๋องสังกะสี, กระดาษ A4

1.2 เศษขอบแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเศษขอบแผ่นทองแดง (PWB & Flex)

1.3 เศษดีบุกผง เศษดีบุกเหลวหมดอายุ เศษดีบุกจากปลายหัวแร้งและฝอยทองเหลืองเปื้อนดีบุก (Solder Dross, Solder Paste, Lead free and Brass wool contaminated)

1.4 เศษวัสดุ BOI (BOI Scrap) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

1.5 เอทานอลใช้แล้ว (Used ethanol)

1.6 แบตเตอรี่ใช้แล้ว (Battery Pb-ion & Li-ion)

2 ประเภทเศษวัสดุที่จะประมูลบริการกำจัด คือ

2.1 ขยะอันตราย (Hazardous waste to incineration) ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องเขียน (15 01 10 HM), สารเคมีหมดอายุ (16 05 08 HM), ภาชนะปนเปื้อนสารเคมี (15 01 10 HM), เศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี (15 02 02 HM), เอทานอลใช้แล้ว (14 06 03 HA), เมทานอลใช้แล้ว (14 06 03 HA), ไมโครคลีนใช้แล้ว (14 06 03 HA), น้ำมันเครื่องใช้แล้ว (13 02 08 HA), ถ่านกัมมันต์ (19 01 10 HA), ฝ้าเพดานใยแก้วหรือยิปซั่ม (17 08 02), แผ่นกรองฝุ่น (15 02 02 HM), เม็ดดูดความชื้น (15 02 02 HM), น้ำล้างกรณีฉุกเฉิน (16 10 01), น้ำล้างขัดพื้น (16 10 01 HM), หลอดรังสี X-ray (16 02 15 HM), Screening ระบบบำบัดน้ำเสีย (19 08 01), ถังบรรจุก๊าซใช้แล้ว (15 01 11), ถ่านไฟฉาย (16 06 02), หลอดไฟ Fluorescent (16 02 15), แบตเตอรี่ใช้แล้ว (16 06 01), ปล่อง Exhaust ติดใยแก้ว (17 06 03)

2.2 ขยะมูลฝอยจากโรงอาหารและห้องน้ำ โดยกำจัดด้วยวิธีการ Recycle

3 ระยะเวลาดำเนินการตลอดอายุสัญญา

3.1 ระยะเวลา 12 เดือน ( เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63)4 ผู้สนใจที่จะขอยื่นเสนอราคาสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งชื่อเพื่อขอเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการประมูลขายเศษวัสดุเหลือใช้และบริการกำจัดขยะ พร้อมทั้งสัมภาษณ์และสอบถามขั้นต้น ได้ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2562

5 ผู้สนใจเข้ารับฟังรายละเอียดและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประมูลขายเศษวัสดุเหลือใช้และบริการกำจัดขยะ ได้ที่บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. – 15.30 น. โรงงงานชลบุรี

6 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่บริษัทโซนี่ฯ กำหนดไว้ เพื่อขอเข้าร่วมการประมูลดังกล่าวได้ ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562

7 ร่วมเสนอราคาการประมูลเศษวัสดุ ได้ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00-17:00 น. ที่บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานชลบุรี

****เอกสารประกอบการสมัครและประกอบการพิจารณา

ประมูลขายเศษวัสดุเหลือใช้และบริการกำจัดขยะ ประจำปี 2562****1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท *** ฉบับปัจจุบัน ***

(ที่แสดงถึงขอบเขตของการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต)

2. บัญชีรายชื่อ และข้อมูลของผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน)

3. หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4 )

- ประเภท 101 (โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม เช่น โรงงานบำบัดน้ำเสียรวม, โรงงานเผาของเสียรวม)

- ประเภท 105 (โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว)

- ประเภท 106 (โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม)

4. งบการเงินย้อนหลัง 2 ปี

5. ภพ.20

6. หมายเลขประจำตัว 13 หลัก ในการบำบัด / กำจัดและการขนส่ง (จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม; DIW-D, DIW-T) (ยกเว้นประเภทขยะมูลฝอย)

7. เอกสารแสดงขั้นตอนการคัดแยก จัดเก็บ รีไซเคิล และการกำจัด (จัดทำเป็นแผนผัง)

8. หนังสือสัญญา หรือ หนังสือรับรองระหว่างบริษัทผู้เสนอประมูลกับบริษัทที่รับรีไซเคิลหรือบริษัทอื่นที่ส่งต่อกันไปทอด ๆ จนถึงเจ้าสุดท้ายในการจัดการ กรณีที่ส่งขายต่อต่างประเทศต้องมีเอกสารการขออนุญาตนำออกนอกประเทศ (วอ.6)

9. แผนที่การเดินทางไปโกดังหรือสถานที่เก็บเศษวัสดุ และรีไซเคิลของผู้ประมูล

10. แผนฉุกเฉิน กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

11. รายชื่อบริษัทฯที่ใช้บริการปัจจุบัน

12. ใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

13. ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.8) (ถ้าเป็นประเภทขยะอันตราย)

14. รถขนส่งเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องมี GPS ติดตาม สามารถตรวจสอบได้ (ถ้าเป็นประเภทขยะอันตราย)


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 315,198